Política de privacitat

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc www.soleloran.art és Elisenda Barceló Cubeles, en endavant SOL E. LORAN, amb DNI número 46451720T, domicili social al Carrer Aragó, 401 de Barcelona, i correu electrònic de contacte solelorann@gmail.com.

SOL E. LORAN té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació a les finalitats per les que són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Les dades recollides en el lloc www.soleloran.art seran tractades en el corresponent fitxer de contactes/clients de SOL E. LORAN de conformitat a l’establert a la normativa esmentada anteriorment. El lloc www.soleloran.art només recull les dades de caràcter identificatiu i/o de contacte dels seus usuaris/es que siguin necessàries per poder realitzar la venda de les obres exposades al lloc web o per poder respondre a les consultes fetes pels usuaris.

Les finalitats del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis o registres d’aquest lloc web és la venda d’obres, atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris, realitzar les gestions administratives necessàries per a la seva atenció i enviar als usuaris/es informació, publicitat o promocions de SOL E. LORAN.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a a través dels formularis de contacte o de registre, legitimant així a SOL E. LORAN a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites al paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, SOL E. LORAN no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà atendre o gestionar les peticions d’informació o consulta ni dur a terme la venda de les obres.

És necessari que l’usuari/a faciliti les dades indicades del qüestionari de contacte i al formulari de registre o de compra per a què SOL E. LORAN pugui atendre la seva sol·licitud d’informació o de compra. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre la seva petició. Tanmateix, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són verídiques i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

SOL E. LORAN conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu amb l’usuari/a i no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament (mentre existeixi una relació comercial) o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent (per exemple: obligació fiscal i comptable, mínim 6 anys) . Quan el manteniment de les dades ja no sigui necessari per al compliment de la finalitat per la què van ser recollides, se suprimiran amb les mesures de seguretat adients per garantir la seva pseudonimització o destrucció.

SOL E. LORAN no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. SOL E. LORAN no elabora perfils amb les dades recollides. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades. SOL E. LORAN gestiona dades a través els serveis de Google Llc, , de la que podeu consultar la seva política de privacitat a https://policies.google.com/privacy?hl=ca, així com també de Dropbox (Política de privacidad – Dropbox) i del Mailchimp (Global Privacy Statement | Intuit).

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i/o incomplertes que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o al mateix interessat) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre i quan no existeixi cap obligació legal que ho impedeixi) així com també té dret a la limitació (limitació temporal del tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva del tractament). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Aquesta sol·licitud l’haurà d’enviar per correu postal a SOL E. LORAN, Carrer Aragó, 401 de Barcelona (08013) o bé per correu electrònic a solelorann@gmail.com.